English

English
Sveg's Hembygdsforening owns Gammelgarden in Sveg and Remsgården in Remmet. Also manages Remssågen. They stand there as living memories of the former Härjedalens culture.

Hembygdsforeningen was formed on March 30, 1913, and was originally a sewing association in Sveg. In 1909, the sewing association was reorganized into Härjedalslöjd,local department under Jamtslojd. Since the annual meeting on March 26, 1995, our name is Sveg's Hembygdsförening, Gammelgarden, Sveg.

The current home village association has around 150 members and at Gammelgarden, roughly 5,300 items have been registered, but many remain to be documented.

Those who formed the association wanted to collect for posterity what is of cultural value. The idea was to give a picture of how our ancestors lived, lived and worked. Therefore, they began to collect objects and houses to realize the idea. Gammelgården stands as a living memory of the former HÄRJEDALEN culture.
Because no houses have originally stood here, but all have been moved here from villages around Sveg and Svegsmon. Today there are 30 houses, memorials, etc. to view at Gammelgarden.

There are much more houses and things than here in the menu system on the website and Why not book a guided visit to be able to see all the objects, it is preferable for you as a visitor. This is because many objects are delicate to the touch. We have to remember that most of them are museum objects. That's why you should book a visit to for a coffee and a guided tour around the old garden.Welcome home to Sveg's hometown association, we preserve Härjedalens cultural heritage.

Svenska

Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen.De står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen.

Hembygdsföreningen bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening, Gammelgården, Sveg.

Nuvarande hembygdsföreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål blivit registrerad, men många återstår att dokumentera.

De som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde. Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken. Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.


Därför att Inga hus har ursprungligen stått här utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon. I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

Det finns mycket mera hus och saker än här i menysystemet på webbsidan och Facebook.
Varför inte boka ett besök med guidning för att kunna se alla föremål, det är att föredra för dig som besökare.
Detta för att många föremål är ömtåliga för beröring.
Vi måste tänka på att det Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen.mesta är museiföremål.
Därför borde ni boka ett besök i Cafe Agda för en fika och en guidning runt gammelgården.

Välkommen hem till Svegs hembygdsförening, vi bevarar det härjedalska kulturarvet.