Remssågen.


Byn Remmets vattendrivna ramsåg – Remsågen – härstammar enligt Länsstyrelsen möjligen från 1700-talets slut. Sågen slutade man använda kring sekelskiftet 1900. År 1929 fick byggnaden ett nytt spåntak vilket räddat den för eftervärlden. På 1980 genomförde man en omfattande restaurering av maskineriet samt rekonstruktion av vattenrännan. För filmen Jerusalem.

Sågen är belägen vid Sågbäcken ett par kilometer norr om by Remmet, på samfälld mark, tillhörande Remmets skifteslag – nu i Stora och Iggesunds Bruks AB:s ägo.
Enligt muntliga uppgifter skall sågen ursprungligen ha varit uppförd i Kvarnströmmen. Veman och senare blivit flyttad till sin nuvarande plats. Den skall dock alltid ha tillhört byn Remmet. Sågens ålder har ej gått att fastställa. Flera muntiga uppgiftslämnare menar dock att den är från sent 1700-tal. Den var i bruk senast omkring sekelskiftet 1900 och hade ännu omkring 1920 rännan kvar i brukbart skick. 1929 lade dåvarande ägaren Bergvik och Ala ett nytt spåntak men därefter stod sågen öde och förföll fram till 1986. Då den rustades upp med statliga byggnadsvårdsmedel vilket avslutades 1987. Arbetena omfattade mekanisk utrustning samt rekonstruktion av den då helt nedruttna vattenrännan. 
Anläggningen utgörs av ett öppet såghus på rustbädd och under spåntak med bevarad mekanisk utrustning bestående av vattenrännor med luckor, vattenhjul, hävstänger, spel, ramsåg och uppfordringsanordningar samt rekonstruerad vattenränna utanför byggnaden. Remsågen är en teknikhistoriskt intressant anläggning och med sin höga ålder saknar den motsvarighet i länet och är att anse som synnerligen märklig byggnad.

Remssågen.

Förvaltas av Svegs Hembygdsförening, ägs av Remmets byförening.

Remssågen
Ramsågverket på remsågen