Gardiner till lasarettet

Föreningen Härjedalsslöjd samt Gammelgården blev mera känt utåt under år 1924 genom att ”det ståtliga lasarettet” då blev färdigt och blev invigdt. Det framgår av verksamhetsberättelsen att föreningen kände sig tillfredsställd med grannskapet. Årsmötet 1925 hölls på pensionat Regina. Då såg man tillbaka på året före med viss vördnad. Av den välskrivna verksamhetsberättelsen för år 1924 framgår att föreningen hade levererat 328 meter hemvävda gardiner till lasarettet, för ett pris av 1:50 per meter. Femtio meter möbeltyg levererades även och för detta fick föreningen 7 kronor metern. Hela arbetet gav ett överskott på 100 kronor. Det hade dock varit besvärligt att få tag på erfoderliga väverskor. Men det hade lyckats.

Grannskapet förpliktade och därför skedde gallring bland träden inne på Gammelmon och en upprensning av marken blev gjort. Detta var välbetänkt ty landshövding Linnér med fru samt de flesta landstingsmännen från Jämtland som deltog vid invigningen av lasarettet besökte även gammelmon där kaffeservering var ordnad. Samtliga uttalade sin förvåning och beundran över en så vacker och väl ordnad gammal gård, står det i verksamhetsberättelsen.

1924

Under året hade ett antikt skåp blivit inköpt i Tännäs. Detta var trasigt och behövde även målas. Arbetet utfördes av målarmästare P. Söderlund, som för åtta dagars arbete á 8 kronor, samt färger och lim, för 20 kronor hade utskrivit en räkning på 84 kronor. Han återskänkte dock pengarna till föreningen! Årsmötet 1926 höll man hemma hos makarna Bromée, framgår det av protokollet. Då omvalde man styrelsen åter för två år. Det framkom önskemål om att ett vinterbonat hus med bostad för vaktare samt rum för servering skulle bli uppförd. 

I verksamhetsberättelsen för 1925 redogör man för att omläggning av taket på mangårdsbyggnaden – Herröstugan – som hade blivit utfört under året. Man  lät då lägga tjärpapp ovanpå näver. Arbetet kostat 393:48. Detta år kunde kaffeservering samt visning av stugorna ske ty då träffade man överenskommelse med fröken Emfrid Larsson att hon skulle svara för detta. Anskaffande av kokspis kostade 60 kronor. Den påtänkta serveringspaviljongen sköt man åter på framtiden. Sakkunniga hade avrått från att låta uppföra en modern paviljong som ej passade till de övriga byggnaderna.

Gardiner

Under det gångna året hade föreningen levererat 90 meter gardiner till nya domarkansliet. Överskottet blev blygsamt, 35 kronor och 51öre. Vid ett styrelsesammanträde i september beslöt man att deltagarna i en nykterhetskurs skulle äga tillträde till samlingarna utan någon avgift. Deltagarna i kursen bjöd man på kaffe i Gammelmon av Svegs kommun. Där beslöt man att uppsätta en sparbössa så deltagarna blev berede tillfälle att lämna bidrag till föreningens verksamhet.

I maj 1927 hölls årsmötet i Hotell Gästis. Då redogjorde man åter i verksamhetsberättelsen att frågan om uppförande av serveringslokal, kombinerat med bostadslägenhet och slöjdrum hade man hållt levande. Den tillsatta kommittén hade inköpt två magasin från järnvägen, vilka man ansåg kunna bli användt som byggnadsmaterial. Dessutom hade man anskaffat ett gammalt härbre. En större fest med spelmansstämma hade man hållit vilken gav ett netto på 1.000 kronor. Jämtlands läns Sparbank hade lämnat ett bidrag på 1.000 kronor och från grosshandlare Ericsson i Borlänge hade skänkt 100 kronor. Behållningen vid årets slut uppgick till kronor 6.544:30.

Spelmanstämma

Spelmansstämman hade varit lyckad med sexton spelmän som deltagare. Svegs manskör samt folkdanslaget hade medverkat. Festen inledde man med att festbesökarna, bland dessa var många nationalklädda, tågade upp till gammelmon. Där man även höll ett hembygdsföredrag. Vid årsmötet beslöt man även deltaga i en protestaktion mot att gamla möbler och husgeråd samt byggnader och byggnadsdelar äldre än 1860 blir exporterad till utlandet. Vid årsmötet i januari 1928 framlade man ett förslag till ritning för det planerade bostadshuset. Man beslöt att låta upprätta kostnadsförslag samt att åter behandla frågan senare. Flera förslag framlade man senare men intet antog man definitivt. Kostnaden för uppförande av byggnaden ansåg man komma att uppgå till 12.000 – 14.000 kronor. Det fanns då 6.800 kronor o kassan och följaktningen återstod att anskaffa omkring 7.000 kronor ytterligare.

Det fanns tydligen en vattenpöl inom området vid den tiden. Därom vittnar beslutet  att göra en framställning till muncipalfullmäktige för Svegs samhälle om torrläggning av den vattensjuka fördjupningen framför gammelgårdstomten, samtidigt begärde man även att vatten,- och avloppsledning skulle framdragas till tomtgränsen. Vid årsmötet nyvalde man flottningsinspektor Axel R. Jonsson som husfar, efter inspektor A.E. Eriksson som på grund av bristande tis avsade sig uppdraget.

Gardiner

Vävstugan gjorde ett fantastiskt arbete på den tiden. Än idag så är det full aktivitet i vävstugan.

Även om man inte väver gardiner till Svegs hälsocentral som lasarettet är idag.

Anmärkning 2022:
Att väva nästan 400 meter tyg måste ha varit en fantastisk prestation.
Det man minns från sin ungdom med mor och farföräldrarna samt syslöjden i skolan. Är att man måste dra tillbaka den där bommen lika hårt för att tyget skulle bli lika tjockt och ha samma spänst. Så om man byttes av vid vävstolarna så gällde det nog att man drog lika hårt. Det måste varit svårt för väverskorna att få tyget likadant. Ett äkta hantverk mot dagens maskiner. Samtidigt så framgår det att den rosa delen av hälsocentralen är nästan 100 år gammal.

Och av gardinerna finns inga kvar idag nästan 100 år senare, mig veterligt!