Storslaget emigrationsmonument

Storslaget emigrationsmonument restes vid gammelgården. På en öppen och väl synlig plats öster om Herröstugan är ett säreget monument rest. Det är en minnesvård över emigrationen från Härjedalen till Amerika. Utförd i svensk granit och med inhuggen text om vad monumentet skall minna om.

Frågan om monumentet väcktes vid ett styrelsesammanträde den 21 maj 19633 och den som tog upp frågan inför styrelsen var en av bygdens söner,Eric Hammarström. Som kommit till hembygden på besök från Vancouver i Canada. Han meddelade att de emigrerande härjedalingarna och deras avkomlingar i Canada och USA önskade resa en minnesvård över emigrationen på lämplig plats i Härjedalen. Hr Hammarström redogjorde för hur de hade tänkt sig genomförande av förslaget samt visade ritningar över det planerade monumentet.

Storslaget emigrationsmonument

Emigrationsmonumentet vid gammelgården utgör ett uppmärksammat inslag vilket röner stort intresse bland besökarna.


Foto: Svegs hembygdsförening.

Styrelsen uttalade sin stora glädje över förslaget och beslöt upplåta mark på lämplig plats för monumentet.
Det blev stort intresse för planerna på att resa ett Emigrationsmonument vid gammelgården i Sveg. Och den insamling som skedde bland emigranterna i Canada och USA för att trygga den ekonomiska sidan av saken rönte så stort intresse att 2.000 dollars snart fanns till förfogande.

Det var från början meningen att minnesstenen skulle resas redan sommaren 1964 men det visade sig att det blev för kort tid och det beslöts uppskuta detta till sommaren 1965. Resan till Sverige för alla dem som ville delta måste planeras i god tid ty man ville komma till hemlandet snabbt och bekvämt i chartrat flygplan.

Storslaget emigrationsmonument

Söndagen den 25 juli 1965 blev åter en stor dag vid gammelgården. Det var Olsmässfest och den högtidligaste programpunkten var invigningen av emigrations monumentet. Mängder av besökare var samlade från olika platser i landskapet. Men emigranterna, de 95 som anlände till Arlanda i det chartrade planet, samt övriga Svensk-amerikaner som kommit till hembygden med andra förbindelser. Tilldrog sig största intresset. Blixt och dunder samt kraftiga regnskurar kunde inte förstöra stämningen.

Så drog man täckelsen bort från den bastanta minnesstenen där det stod följande: ”Minne av härjedalingar som emigrerat till Canada och United States of Amerika”. På var sida av minnesstenen med den inhuggna texten var två stenbänkar placerade och som bakgrund var Canadas, USA:s och Sveriges flaggor hissade.

Överbergsbördig

Ordförande i Härjedalsgillet i Vancouver, överbergsbördige Valentin Paulson, talade och överlämnade minnesmonumentet samt en bok i vilken namnen på alla som bidragit till monumentet var präntade. Efter nationalsångerna talade förste Länsassessor Claes Hammarskiöld, Östersund. Och med en speciell hälsning från landshövding Anders Tottie överlämnade  han en svensk fana till Härjedalsgillet i Vancouver. Vidare talade Canadas chargé dáffairs, Mr O.H. Cristoff, ambassadörssekreterare John Collins samt initiativtagaren till monumentet Eric Hammarström. Tal höll även av överläkare Göran Gezelius, Östersund, för Föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Pastor Nils Bromée hör talet till hembygden, Föreningen Härjedalingar i stockholmföreträdes av sin ordförande John Frödin. Och för Heimbygda, Östersund talade landsantikvarie dr L. Björkquist.

Efter invigningen höll man middag i Stora hotellet och även där blev det en lång rad tal.
Emigrations monumentet vid gammelgården har en framträdande plats bland de gamla byggnaderna och ingen besökare kan undgå att lägga märke till det. Många härjedalingar har lämnat son hembygd ochfunnit sin bärgning i det stora landet i väster. Många har under årens lopp återvänt till hembygden för att besöka släktingar och barndomsvänner. Minnesstenen vid gammelgården är en säregen och vacker sammanknytning mellan släkt och vänner trots de stora avstånden. Vilket blev uppskattat av oss här hemma och alla dem som har sina hem på andra sidan det stora havet. Alla som kommer till gammelgården brukar se på det vackra monumentet med varm beundran.