Stadgar

Svegs Hembygdsförening

Stadgar

Stadgar Svegs hembygdsförening.

§ 1. Uppgift. 
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Att: Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och den ur historiskt och kulturell synpunkt värdefulla traditionen.
Att: Aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö, fornlämningar och byggnadsminnen. Samt medverka vid miljö och samhällsplanering.
Att: Vårda och utveckla fastigheten Gammelgården i Sveg.
Att: Vårda egna samlingar och dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
Att: samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
Att: Aktivt samarbeta med Jämtlands läns museum och Landsarkivet i Östersund.
Att: organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
Att: Handha speciella lokala uppgifter, exempelvis remissinstans för miljö och samhällsplanering.

Föreningen skall vara ansluten till Heimbygda, hembygdsförbund för Jämtland och Härjedalen. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Medlemskap och avgifter.
A) Medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig tillföreningens målsättning utan utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet.
B) Personer, som på särskilt främjar föreningens syfte, kan av styrelsen kallas hedersledamöter.

§ 3. Organisationen. 
Föreningens verksamhet utövas genom
A) föreningsmöten, varav ett årsmöte.
B) styrelse.
C) sektioner och /eller arbetsgrupper.

§ 4. Styrelsen.
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter jämte fem suppleanter. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, om så anses nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Uppgifter.
Att: Bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, Kassör och övriga erfoderligafunktionären.
Att: Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
Att: Förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
Att: Inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.
Att: Till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
Att: i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1.

§ 5. Föreningsmöten.
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsstämman eller på kallelse av styrelsen eller om minst 10 medlemmar begär ett föreningsmöte.
Årstämma hålles på tid och plats som styrelsen beslutar, dock före mars månads utgång. Kallelse kan ske genom annons ortspressen, affischering på kommunens anslagstavlor samt ev, personlig kallelse två veckor före mötet.
Följande ärenden skall förekomma på årsstämman.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

  3. Val av två justeringsmän.

  4. Styrelseberättelse.

  5. Revisionsberättelse.

  6. Frågan om ansvarsfrihet.

  7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

  8. Vid första föreningsstämman, val av fyrastyrelseledamöter för en tid av två år. 
Vid andra föreningstämman 5 resp. 2 ledamöter för en tid av två år.


9. Val av två revisorer och två ersättare för dessa för en tid av 1 år.


10. Val av ombud till Heimbygdas årsmöte om föreningen är ansluten.
 11. Val av byombud.

12. Val av ledamöter sektion och arbetsgrupper.

13. Val av arbetsgrupp för gammelgårdens skötsel och öppetförhållande.
 14. Val av tre ledamöter i valberedning.


15. Faställande av årsavgift.
16. Behandling av styrelsens förslag.
17.Behandlinga av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor före årsstämman. 18. Övriga frågor.
19 Avslutning.

§ 6. Räkenskaper och verksamhetsår.
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret med tiden från en årsstämma till nästkommande årsstämma.

§ 7. Stadgeändring.
Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut vid föreningsstämma, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fodras 2/3 majoritet.

§ 8. Upplösning.
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fatta vid två påvarandra följande ordinarie årsstämmor och skall vid båda tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigande medlemmarna.

Upplöses föreningen skall tillgångar för förvaltning överlämnas till Härjedalens kommun, som skall verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsstämma den 23 febr 1992 och ersätter stadgarna antagna 1913, och med ändrad lydelse den 2 maj 1946.